Privacy | Поверителност

PRIVACY | We do not collect any personal data while you visit our website. A detailed explanation of the Privacy Policy can be found below. It is available in Bulgarian as one of the official and working languages of the European Union. More about ithe official languages of the EU you can find at http://ec.europa.eu/education/official-languages-eu-0_en

ПОВЕРИТЕЛНОСТ | Ние не събираме никакви лични данни докато посещавате интернет страницата ни


ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Последна версия: 25 май 2018г.

Тази Политика за защита на лични данни описва как събираме, използваме, обработваме и предаваме Вашата информация, включително лична информация, във връзка с достъпа до и използването на Интернет страницата на РАФТЕКНИНГ БЪЛГАРИЯ ООД.

Настоящата Политика за защита на лични данни се отнася до използването на нашата Интернет страница: http://www.rafteikning.bg или на нашите услуги чрез тази страница и не касае други Интернет страници или услуги, контролирани от нас.

I. КОИ СМЕ НИЕ

Дружеството, предлагащо услуги чрез тази Интернет страница като Администратор на лични данни, е РАФТЕКНИНГ БЪЛГАРИЯ ООД, ЕИК 131503310, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 186, представлявано от управителя Ивaйлo Мacoв.

Отговорен служител за защита на лични данни в Дружеството е: Ивaйлo Мacoв email: rt@rаftеikning.bg, тел.: +35929800886.

РАФТЕКНИНГ БЪЛГАРИЯ ООД ще разглежда всяка лична информация на субект на данни като строго поверителна. Ние уважаваме правото Ви на неприкосновеност на личния живот и работим непрекъснато за защита на личните данни, които обработваме, спазвайки принципите на минимизация и непрекъсната оптимизация на мерките за защита.

II. КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ

РАФТЕКНИНГ БЪЛГАРИЯ ООД събира само лични данни, необходими за осъществяване на неговата дейност, и обработва лични данни само по законосъобразни начини. Ние не продаваме и не разпространяваме лични данни по какъвто и да е друг начин.

2.1 Информация, предоставена от Вас

2.1.1. РАФТЕКНИНГ БЪЛГАРИЯ ООД събира лична информация на две основания:

1. Субектът на данни е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели /чл.6, пар.1, б.“а“ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни /наричан по-долу за краткост „Регламент (ЕС) 2016/679“/. Това са всички лични данни, които могат да се съдържат в изпратени от Субект на данни по електронната поща информация или по пощенската кутия на хартиен носител / електронен носител. Лични данни могат да се съдържат в автобиография, като имайте предвид, че ние не изискваме и не задължаваме да ни бъде изпратена такава, освен ако Субектът на данни сам не реши да го направи. В случай че ни изпратите Ваши лични данни или лични данни на трети страни, без да са поискани от нас, и впоследствие Субектът реши, че е станала грешка, то незабавно трябва да се свържете с нас, като използвате данните за контакт по-долу.

2. Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна /чл.6, пар.1, б.“б“ от Регламент (ЕС) 2016/679/. Това са данни, съдържащи се в трудови или граждански договори със служители на дружеството.

2.1.2. РАФТЕКНИНГ БЪЛГАРИЯ ООД не събира и не обработва лични данни при посещение от Субект на данни на фирмената ни интернет страница www.rafteikning.bg. Личните данни, които се обработват от РАФТЕКНИНГ БЪЛГАРИЯ ООД, се предоставят директно от Субект на данни при евентуална връзка по електронна поща или Skype съобщение и при положение, че той ги изпрати, а не се събират автоматично. Всяко изпратено от Субект на данни съобщение, съдържащо лични данни, а дори и само адрес на електронната поща на подателя, не се предава на трети страни. Правна информация относно Skype е налична на следния адрес: https://www.skype.com/en/legal/.

2.1.3. Политика относно „Бисквитки“. Нашата интернет страница не използва приставки от трети страни, както и не използва следене, събиране или проверка на IP адреси на посетители с цел събиране на лични данни от наша страна. Интернет страницата ни е изработена на WordPress. Политика за поверителност е налична на следния адрес: https://wordpress.org/about/privacy/.

III. СРОК ЗА СЪХРАНЯВАНЕ И ИЗТРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Дружеството няма да пази лична информация за клиента за срок, по-дълъг от необходимия за постигане на неговите легитимни цели.

3.1. Информация, която се събира въз основа на съгласие на субекта на данни: Информацията остава за период от 1 /една/ календарна година след постъпването, след което, ако е в електронен вид, файлът се самоунищожава, а ако е на хартия, се унищожава физически с машина за унищожаване на документи – Шредер.

3.2. Информация, която се събира въз основа на договор – личните данни се пазят по време на действие на договора, а след прекратяването му носителите на лични данни се съхраняват в архив за срок от 5 години.

IV. МЕТОД ЗА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ

Ние събираме и обработваме само данни, предоставени от субектите на доброволно. Субектът на данни се задължава да предоставя актуална и вярна лична информация. Субектът на данни няма право да предоставя анонимна или невярна информация относно трети лица или да изопачава своята връзка с други правни субекти.

Ето защо субектът на данни е отговорен лично за предоставяне на лични данни на трети лица без тяхно знание и/или съгласие в съответствие с приложимото право, включително лични данни за физически лица, които са законни представителни на юридически лица.

V. СПЕЦИАЛНИ КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ

РАФТЕКНИНГ БЪЛГАРИЯ ООД не обработва лични данни на деца, специални категории лични данни по чл.9 от Регламент (ЕС) 2016/679 и лични данни, свързани с присъди и нарушения.

VI. ПРЕДАВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

6.1. РАФТЕКНИНГ БЪЛГАРИЯ ООД може да предаде или разкрие Ваша информация, включително лична информация, само когато сте дали съгласието си и по начините, визирани в същото.

6.2. РАФТЕКНИНГ БЪЛГАРИЯ ООД има право да разкрива Ваша информация, включително лична информация, на съдебни органи, изпълнителни или административни власти или овластени трети лица, ако и доколкото сме задължени или оправомощени за това по силата на закона или това разкриване е необходимо за: (i) за изпълнение на наши законови задъжения, (ii) за изпълнение на съдебни задължения и за защита на РАФТЕКНИНГ БЪЛГАРИЯ ООД Д в процедури по жалби срещу дружеството, (iii) в отговор на правомерни искания по повод на криминално разследване или предполагаема незаконна дейност или друга дейност, която застрашава дружеството, Вас или който и да е друг наш клиент с привличане към юридическа отговорност, (iv) за защита на правата, собствеността или неприкосновеносттна на РАФТЕКНИНГ БЪЛГАРИЯ ООД, неговите служители или други граждани.

Подобно разкриване на информация може да бъде необходимо във връзка с изпълнение на наши законови задължения, за защита на Вашите или чужди жизнени интереси, за предотвратяване на престъпления или вреди, за осъществяване на принудително изпълнение или защита на законни права.

Ние се ангажираме да уведомяваме субектите на данни за всяко искане за разкриване на тяхна информация, освен ако: (i) уведомяването не се допуска в рамките на самата законна процедура, от съдебна заповед или приложимото право, или (ii) ние считаме, че изпращането на уведомление е безсмислено или създава риск за живота и здравето на лица или група от лица или създава или увеличава риска от измама с имущество на РАФТЕКНИНГ БЪЛГАРИЯ ООД. В случаи, в които изпълняваме законни искания за предоставяне на информация, без да изпращаме уведомление на засегнатото лице по горните причини, ще положим максимални усулия да уведомим субекта на данни за искането след отпадане на причината или когато счетем добросъвестно, че не сме обвързани от задъжението за запазване на искането в тайна.

6.3. РАФТЕКНИНГ БЪЛГАРИЯ ООД има право да разкрива Ваша информация пред различни свои служители и/или подизпълнители, които подпомагат дружеството при осъщестяване на дейността му, само доколкото същата им е необходима за осъществяване на възложената им задача от наша страна. Ние гарантираме, че всички такива служители и подизпълнители, които имат достъп до конфиденциална информация, са обвързани по надлежен начин със задължение за поверителност и със забрана за употреба на лична информация.

6.4. Фирмени реорганизации

В случай че РАФТЕКНИНГ БЪЛГАРИЯ ООД предприеме или участва в сливане, вливане или друга форма на реорганизация, продажба на имущество, несъстоятелност, ликвидация или друга подобна процедура, ние можем да продадем или прехвърлим наши имуществени права, включително Ваша информация във връзка с или по повод на тези транзакции. При настъпването на тези обстоятелства дружеството ще Ви уведоми, преди Вашата информация да бъде прехвърлена или стане обект на защита от друга Политика за защита на лични данни.

6.5. Псевдонимизирани данни

Ние можем да разкрием обобщена информация (информация, която не позволява идентифициране на конкретния потребител) и друга анонимна информация във връзка с регулаторни изисквания, пазарни проучвания, демографско профилиране, реклама и други с цел развитие на нашата дейност.

VII. ДРУГА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

ВАШИТЕ ПРАВА

Можете да упражните всяко от правата, описани в този раздел, като изпратите съобщение по електронна поща на Отговорния служител за защита на данни на rt@rаftеikning.bg. Молим да имате предвид, че можете да бъдете приканени да установите по надлежен начин Вашата самоличност, преди да предприемем действия в отговор на Вашето искане.

7.1. Право на потвърждение

Вие имате право да поискате потвърждение дали ние обработваме Ваши данни или да поискате копия от Ваша лична информация, която съхраняваме, както и информация относно събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни.

7.2. Поправка на неточна или непълна информация

Вие имате право да отправяте искания за поправка или допълване на Ваша лична информация, налична в Дружеството.

7.3 Достъп и преносимост на данни

Вие имате право да поискате копия от лична информация, която сте ни предоставили, в структуриран, обичайно използван и машинно-четим формат, както и да предадем тази информация на друг доставчик на услуги (където това е технически възможно).

7.4 Съхранение и унищожаване на данни

Ако Вие не желаете ние да обработваме занапред Ваша лична информация, можете да поискате унищожаването й. Моля, обърнете внимание, че при получаване на искане за унищожаване:

  • Ние можем да задържим част от Вашата лична информация, ако е необходимо за защита на нашите легитимни интереси, такива като разкриване на измама или повишаване на сигурността,
  • Ние можем да задържим и използваме Ваша лична информация, за да изпълним наши законови задължения.

7.5 Оттегляне на съгласие и ограничаване на обработването

В случай че сте предоставили Вашето съгласие за обработване на лични данни от РАФТЕКНИНГ БЪЛГАРИЯ ООД, Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, като изпратите предизвестие до РАФТЕКНИНГ БЪЛГАРИЯ ООД, в което ясно уточните кое съгласие оттегляте. Моля, имайте предвид, че оттеглянето на съгласие занапред не засяга законността на извършените действия по обработване на данни до момента на получаване на оттглянето.

Вие също така имате право да ограничите начините на използване на лична информация, в частност при (i) оспорване на автентичността и коректността на Ваша лична информацияyou; (ii) незаконно обработване на лични данни и направено възражение срещу унищожаването на лична информация; (iii) ние нямаме повече нужда от Ваша лична информация за целите на дейността на дружеството , но Вие изисквате тази информация във вразка с установяването, упражняването или защитата срещу правни претенции; или (iv) Вие сте възразили срещу обработването по реда на Раздел 9.6 и се очаква произнасяне от компетентните органи дали легитимните цели на РАФТЕКНИНГ БЪЛГАРИЯ ООД имат превес над Вашите.

7.6 Възражение срещу обработване на данни

Вие имате право да направите възражение срещу обработването на данни от РАФТЕКНИНГ БЪЛГАРИЯ ООД за специфични цели (включително профилиране, ако има такова), в случай че посоченото обработване е основано на легитимна цел. Ако възразите срещу такова обработване, РАФТЕКНИНГ БЪЛГАРИЯ ООД ще прекрати обработването на Ваши данни за тези цели, освен ако можем да установим, че са налице императивни законни основания или подобно обработване се налага във връзка с установяването, упражняването или защитата на законни претенции.

Моля да имате предвид, че ако Вашите искания са неоснователни или прекомерни, ние имаме право да:

1. Наложим заплащането на такса, определена на базата на понесените от нас административни разходи за осигуряване или изпращане на поисканата информация или изпълнение на поисканите действия;

или

2. Не уважим искането Ви.

Дружеството ще полага всички разумни усилия да уважи Вашето искане в 30-дневен срок от получаването му. При необходимост този срок можу да бъде удължен с още два месеца в зависимост от сложността и броя на направените искания.

VIII. ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ

Вие имате право да подадете жалба срещу обработването на лични данни от РАФТЕКНИНГ БЪЛГАРИЯ ООД пред компетентите власти за защита на лични данни:

За Република България компетентният орган е КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518 5. E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg.

IX. ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ

Ние непрекъснато прилагаме и актуализираме административни, технически и физически мерки за сигурност, за да защитим адекватно Вашата информация срещу неразрешен достъп, загуба, унищожаване или промяна. Някои от средствата за защита, които използваме, са криптиране на данни и контрол на достъпа до информация.

Дружеството не носи отговорност за загуба или унищожаване, причинени вследствие разкриване на такава информация при непредвидими обстоятелства извън разумния ни контрол.

X. ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

РАФТЕКНИНГ БЪЛГАРИЯ ООД си запазва правото да изменя тази Политика за защита на лични данни по всяко време в съответствие с тази разпоредба и приложимото право. Всяка промяна в тази Политика ще бъде публикувана на нашата Интернет страница в разумен срок преди влизането й в сила.

XI. СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Ако имате някакви въпроси или оплаквания относно тази Политика за защита на лични данни или практиките на РАФТЕКНИНГ БЪЛГАРИЯ ООД по обработване на лични данни, можете да ни изпратите съобщение или да се свържете с нас по пощата на адресa на офиса ни: гр. София 1000, бул. „Витоша 12“, по електронна поща на адрес: rt@rаftеikning.bg, или на тел.: +35929800886.